Anh các cháu trường MN Đông Hợp múa Hội Khánh thành chùa Báo Ân


Tác giả: Đào Thị Quyên
Nguồn: Tin tức, Thư viện ảnh