• Vũ Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0359019544
 • Đào Thị Toan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTMG - KT 5 - 6 tuổi - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0366522911
 • Bùi Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PTTMG -KT 4 - 5 tuổi - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0345932051
 • Phạm Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0387172445
 • Đặng Thị Niu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975933296
 • Phạm Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0398695581